Препоръчителна резолюция 1024x768

".$links[$i].""; if ( $i<=(sizeof($links)-1)) { echo " | "; } } ?>


read()) { $entry = preg_replace("/ /","%20",$entry); $pos = strpos (strtolower($entry), ".jpg"); if (!($pos === false)) { $arr_pic[] = $dir."/".$entry; } } $d->close(); } @sort ($arr_pic); $total = sizeof($arr_pic); echo ""; ?>

 

$total) { $next_url="?gal=".$gal."&pic=".$pic; } else { $next_url='?gal='.$gal.'&pic='.($pic+1); } if ( $pic-10<1) { $skip_back_url='?gal='.$gal.'&pic=1'; } else { $skip_back_url='?gal='.$gal.'&pic='.($pic-10); } if ( $pic+10>$total) { $skip_url='?gal='.$gal.'&pic='.$total; } else { $skip_url='?gal='.$gal.'&pic='.($pic+10); } echo "Пропусни 10 | "; echo "Предишна | "; echo $pic." от ".$total." | "; echo "Следваща | "; echo "Пропусни 10"; ?>