Устав


Учредителите на фондацията са преподаватели от СУ “Св. Кл. Охридски”, както и учители от Основно Логопедично училище – интернат в с. Тотлебен, Плевенска област (понастоящем редуцирано само до Дом за деца, лишени от родителски грижи в с. Тотлебен – училището е закрито).
Чл.4. (1). Цели на Фондацията (съгласно устава):
1. Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата;
2. Да подпомага израстването, обучението и трудовата реализация на деца от всички възрасти и социални групи, както и на такива с нарушения на говора, без родители и социално слаби;
3. Да подпомага професионалната ориентация и образование, учебната практика и стаж у нас и в чужбина;
4. Да подпомогне международните контакти и евроинтеграцията в сферата на образованието;
5. Да подпомага социалната адаптация на деца от социално слаби и многодетни семейства, както и такива, лишени от родителски грижи;
6. Да се грижи за престижа на училището, неговото развитие и съхраняване, укрепва връзките му и подпомага контактите му със сродни организации и училища в чужбина;
7. Да контролира съхраняването и опазването на училищното, в частност и на наследилите Логопедично училище в с.Тотлебен училища и/или социални домове, имущество и правилното му стопанисване и поддържане, както и възпрепятствува недобросъвестното му стопанисване.
(2) Фондацията не е организирана с цел печалба. Никаква част от приходите на фондацията не могат при никакви обстоятелства да са в употреба за лична полза за който и да било от членовете на фондацията или от други лица.

Чл.5. Средства за осъществяване на целите:
1.Организиране обучението на деца от всички възрасти и социални групи в детски градини и училища с общообразователна и професионална насоченост.
2.Извършване на всички видове дейности, свързани с организирането и регистрацията на детски градини, училища, както и кръжочната и извънкласната дейност на ученици.
3.Организиране на извънкласна и кръжочната дейност на ученици, обучението им по компютърна грамотност и интернет, свободното време и отдиха на учениците.
4.Поощряване и стимулиране на ученици за отличен успех и подпомагане на индивидуално или групово социално слаби деца в процеса на тяхното обучение.
5.Извършване на методична работа, организиране и изготвяне на програми и ръководства за обучението на деца с говорни нарушения за съответните степени на обучение, осъществяване на тяхното практическо приложение и реализация в образователната работа.
6.Осъществяване на активни контакти и съвместна дейност с наши и чужди сродни организации, извършване на обмен на ученици и знания и подпомагане на социалната ориентация и избора на училище
7.Организиране на срещи, конференции и дискусии, посветени на проблемите на образованието, професионалното обучение и трудовата реализация на деца, в частност и на тези, лишени от родителски грижи.
8.Организиране на връзките с обществеността, кооперирането на училищата със сродни училища в чужбина.
9.Способствуване за издигане на престижа на училището, в частност и на наследилите Логопедичното училище в с. Тотлебен, училища и/или социални домове и предотвратяване на дейности и инициативи, насочени срещу уронването на авторитета им, както и контролиране за опазването на тяхното имуществото и правилното му стопанисване.

Основните цели и средства на фондацията са:
Да открива, анализира и подпомага решаването на проблеми, свързани с обучението и трудовата реализация за лица от всички възрасти и социални групи, както и на такива с нарушения на говора, без родители и социално слаби; Да подпомага социалната адаптация на деца от социално слаби и многодетни семейства, както и такива, лишени от родителски грижи;

1. Основни дейности
Чл.5. Средства за осъществяване на целите:
1.Организиране обучението на деца от всички възрасти и социални групи в детски градини и училища с общообразователна и професионална насоченост.
2.Извършване на всички видове дейности, свързани с организирането и регистрацията на детски градини, училища, както и кръжочната и извънкласната дейност на ученици.
3.Организиране на извънкласна и кръжочната дейност на ученици, обучението им по компютърна грамотност и интернет, свободното време и отдиха на учениците.
4.Поощряване и стимулиране на ученици за отличен успех и подпомагане на индивидуално или групово социално слаби деца в процеса на тяхното обучение.
5.Извършване на методична работа, организиране и изготвяне на програми и ръководства за обучението на деца с говорни нарушения за съответните степени на обучение, осъществяване на тяхното практическо приложение и реализация в образователната работа.
6.Осъществяване на активни контакти и съвместна дейност с наши и чужди сродни организации, извършване на обмен на ученици и знания и подпомагане на социалната ориентация и избора на училище
7.Организиране на срещи, конференции и дискусии, посветени на проблемите на образованието, професионалното обучение и трудовата реализация на деца, в частност и на тези, лишени от родителски грижи.
8.Организиране на връзките с обществеността, кооперирането на училищата със сродни училища в чужбина.
9.Способствуване за издигане на престижа на училището, в частност и на наследилите Логопедичното училище в с.Тотлебен, училища и/или социални домове и предотвратяване на дейности и инициативи, насочени срещу уронването на авторитета им, както и контролиране за опазването на тяхното имуществото и правилното му стопанисване.
Основните цели и средства на фондацията са:
Да открива, анализира и подпомага решаването на проблеми, свързани с обучението и трудовата реализация за лица от всички възрасти и социални групи, както и на такива с нарушения на говора, без родители и социално слаби;
Да подпомага социалната адаптация на деца от социално слаби и многодетни семейства, както и такива, лишени от родителски грижи;


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'