Развитие


Година Учители Ученици
1962 г. - септември 11 учители 80
1963 г. - юни 23 души персонал, от които 14 души педагогически персонал и 9 души непедагогически  
1964 г. - септември 44 души персонал, от които души педагогически персонал и души непедагогически персонал  
1966/1967 г.   12 паралелки
1970 г. Специализирана Логопедична детска градина През 1987 г. тя има 5 групи
1973/1974 г.    
1976 г 85 души персонал, от които 37 учители, 22 възпитатели, 8 прислужници и 13 друг персонал 299 ученици разделени в 22 паралелки – 8 начален курс и 14 прогимназия
1982-1983 г. 86 учителя 370 ученика
1987 г. 98 висококвалифицирани учители 30 паралелки от I-ви до VIII-ми клас

 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'